Na paura

NA PAURANa paura, o papà
Viviti stu latti
Na paura, o papà

Fora è malu tiempu
Cu u sapi rumani chi fa

Curchiti un pizzuddu , cchi vuoi fari
Abbiati un pizzuddu, non ci pinsari

Na paura, o papà
Viri se puoi rormiri
anticcedda, o papà

A fari cuntu ca agghiorna
E ta susiri, o papà

Chi hai ca si uncustiatu, si incuttatu
U viru ca si siddiatu, si canciatu

Lassa iri u munnu ppi com’è
I petri restanu nterra
A pagghia sa porta u vientu

Lassa iri u munnu ppi com’è
I patruna su sempri patruna
Anu u cori con nun ci arriri mai
Ca nun ci arriri mai

Na paura, o papà
Viviti stu vinu
E’ comu acitu, o papà

Fora è malu tiempu
Saiddu rumani chi fa

Viri se ti puoi appinnniccari
Viri se ti puoi arripigghiari

Na paura, o papà,
Talia chi belli sciuri
Stamatina, o papà
U miernu si ni sta ghiennu
Venu u cauru, o papà

Chi hai ca si uncustiatu, si incuttatu
U viru ca si siddiatu, si annirvatu

I petri rin terra nun si tuculianu mai
A fogghia sa porta u vientu
Ma ppi unni nun lu sai

I petri rin terra nun si tuculianu mai
Tu si a fogghia o vientu
Vola cuntenti, vola luntanu
Vola cuntenti, vola luntanu.